2015-12-01

Organ prowadzący

Organami Szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku są:
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

 

Organ prowadzący szkołę:
Samorząd gminy miejskiej Malbork
adres: 82-200 Malbork, Pl. Słowiański 5
tel. 55 629 04 00
fax 55 647 33 24

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
adres: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
sekretariat tel. 58 322 29 00
fax 58 322 29 01